Wat is Theraplay

Theraplay is een speelse methode om de band tussen ouder en kind te versterken.  De positieve interactie die hierdoor ontstaat helpt om de interactie tussen ouder en kind te verbeteren.

Het uitgangspunt van Theraplay is dat de ouder-kind relatie van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling. Theraplay helpt hierbij en richt zich op vier essentiële kenmerken in de ouder-kind relatie: structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging. Aangezien spel voor een kind de manier is om zich uit te drukken, emoties te delen en contact te maken, wordt dit gebruikt om het onderlinge contact te verbeteren en meer invloed uit te oefenen op het gedrag van het kind. 

Theraplay is ontstaan in Amerika, ruim 50 jaar geleden en wordt nu in meer dan 40 landen over de hele wereld ingezet om gezinnen en kinderen te helpen in het vormen van gezonde, natuurlijke relaties.

Voor wie is Theraplay geschikt?

Theraplay kan worden toegepast bij kinderen van alle leeftijden, van baby tot adolescent. Hierbij staat niet de kalenderleeftijd, maar de ontwikkelingsleeftijd centraal. De spelinterventies worden aangepast aan de leeftijd van het kind, met als voornaamste doel het verbeteren van de interactie tussen ouder en kind. Kinderen kunnen de Theraplay behandeling ondergaan met hun biologische ouders, adoptie- of pleegouders. Ook als het kind in een instelling is opgenomen, kan er worden gekozen voor een behandeling waarbij een groepsleider als belangrijke verzorger fungeert.

Theraplay kan helpend zijn voor ouders die o.a.

 - Vastlopen in de ouder-kindrelatie

-  In een negatieve spiraal terechtkomen

-  Machteloosheid ervaren in de opvoeding

-  Nooit een goede band met hun kind hebben gehad

-  Gedragsproblemen bij hun kind ervaren

-  Moeilijk contact kunnen krijgen met hun kind

Theraplay kan helpend zijn voor kinderen die bijvoorbeeld:

- Verlegen, teruggetrokken of juist aanhankelijk/claimend gedrag vertonen

- Hechtingsproblemen hebben als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en)

- Een geschiedenis hebben van trauma en/of verwaarlozing

- Ontwikkelingsstoornissen hebben zoals ASS, ADD/ADHD

- Gedragsproblemen ervaren zoals boosheid, agressie, opstandigheid of controlerend gedrag

- Gedragsproblemen op school en/of met leeftijdsgenoten hebben

Wat maakt Theraplay bijzonder?

- De ouder (verzorger) wordt  volledig betrokken  bij de behandeling en doet mee aan de therapie.

- Het is een actieve,speelse en vooral leuke therapievorm.

- De focus ligt op het hier en nu.

- Er wordt geen beroep gedaan op verbaal of symbolisch begrip, waardoor het geschikt is voor zeer jonge kinderen en kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

- Er wordt gebruik gemaakt van video-opnames om samen met de ouder positieve momenten terug te kijken en deze momenten uit te breiden

Hoe verloopt de therapie?

- Een Theraplay  traject begint altijd met een intakegesprek. Hierin vindt de kennismaking plaats en worden samen met u als ouder de doelen bepaald.

- Er wordt gebruik gemaakt van de Marschak Interaction Method (MIM). De MIM is het diagnostisch instrument van Theraplay. Het brengt de interactie tussen ouder en kind in kaart op basis van de vier dimensies van Theraplay (structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging). Ouder en kind voeren samen een aantal opdrachten uit die worden gefilmd. 

- De beelden van de MIM worden geanalyseerd en hierna volgt een oudergesprek. Dit gesprek vormt niet alleen het uitgangspunt voor het individuele Theraplay  traject, maar kan u ook direct inzichten bieden die u als ouder kunt toepassen in de thuissituatie.

-Er volgt een ouder-oefensessie waarin er meer verteld wordt over de spelletjes die ingezet worden tijdens de behandeling en de reden hiervan.

- De ouder-kind sessies worden gestart.Na elke drie sessies vindt er een evaluatiemoment plaats waarbij de beelden samen met u worden bekeken tijdens een oudergesprek.

 

Als u meer wilt weten over Theraplay, kunt u terecht op www.theraplay.nl voor meer informatie. U kunt ook een vrijblijvend gesprek aanvragen om meer te ontdekken.